สาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม
Bachelor of Arts Program in Popular Music


ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรีสมัยนิยม
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Popular Music


ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : ศิลปศาสตรบัณฑิต  (ดนตรีสมัยนิยม)
ชื่อย่อ (ไทย) : ศศ.บ. (ดนตรีสมัยนิยม)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Arts (Popular Music)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.A.  (Popular Music)


อาชีพที่สามารถประกอบได้เมื่อสำเร็จการศึกษา

1. ศิลปิน นักร้อง
2. นักดนตรีอาชีพ
3. นักแต่งเพลง
4. ผู้จัดการวงดนตรี
5. ผู้ควบคุมการผลิตผลงานเพลง (Producer)
6. ผู้ควบคุมระบบเสียงในห้องบันทึกเสียง (Sound Engineer)
7. นักธุรกิจทางด้านดนตรี เช่น ธุรกิจโรงเรียนสอนดนตรี ธุรกิจค่ายเพลง เป็นต้น
8. ครู อาจารย์สอนดนตรี
9. นักวิชาการ/วิทยากรทางดนตรี
10. นักเขียนและวิจารณ์ดนตรี


จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 137 หน่วยกิต


วัน – เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

วัน-เวลาราชการปกติ เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.


คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

– สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า
– สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการและ ก.พ. ให้การรองรับ
– มีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อร้ายแรง ไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรค โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคติดยาเสพติด และแพทย์มีความเห็นว่ามีสุขภาพเหมาะสมที่จะเข้าศึกษาได้
– มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี และพร้อมที่จะปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัย
– มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

Message us

Education Template