สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
Doctor of Business Administration Program


ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Business Administration


ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)
ชื่อย่อ (ไทย) : ปร.ด. (บริหารธุรกิจ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Doctor of Philosophy (Business Administration)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : Ph.D. (Business Administration)


อาชีพที่สามารถประกอบได้เมื่อสำเร็จการศึกษา

นักวิชาการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาด้านการบริหารธุรกิจ


จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

แบบ 1 48 หน่วยกิต
แบบ 2 60 หน่วยกิต


วัน – เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

วัน-เวลานอกราชการ เรียนวันเสาร์ถึงวันอาทิตย์ เวลา 08.00-17.00 น.


คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาในหรือต่างประเทศที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะจากกระทรวงศึกษาธิการหรือหน่วยงานทางราชการ
2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.5 หรือเทียบเท่า หรือมีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี หลังจากสำเร็จการศึกษา หรือให้เป็นไปตามบัณฑิตวิทยาลัยกำหนด
3. ไม่มีโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา โดยแพทย์ปริญญารับรอง
4. เกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย