อัตราค่าเล่าเรียน วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 อัตราค่าเล่าเรียนระดับปริญญาตรี แบบแบ่งจ่าย  ปีการศึกษา 2565
ที่ คณะ/สาขาวิชา หลักสูตร 4 ปี ตลอดหลักสูตร
แบ่งจ่าย 8 ภาค ภาคฤดูร้อน
วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน
1  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  (ครูภาษาอังกฤษ) 39,900 12,000 319,200
2 สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 38,955 12,000 311,640
3 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 38,955 12,000 311,640
หมายเหตุ : อัตราค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร ไม่รวมค่าลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาฤดูร้อน และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ