หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
Graduate Diploma in Teaching Profession Program


ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ภาษาอังกฤษ : Graduate Diploma in Teaching Profession Program


ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ชื่อย่อ (ไทย) : ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Graduate Diploma (Teaching Profession)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : Grad.Dip (Teaching Profession)


อาชีพที่สามารถประกอบได้เมื่อสำเร็จการศึกษา

1. ครู
2. นักวิชาการ
3. บุคลากรทางการศึกษา


จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 35 หน่วยกิต


วัน – เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

วัน-เวลานอกราชการ เรียนวันเสาร์ถึงวันอาทิตย์ เวลา 08.00-17.00 น.


คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรองโดยไม่จำกัดสาขาวิชาและ/หรือตามเงื่อนไขที่คุรุสภากำหนด
2. ผ่านการคัดเลือกตามระเบียบและเกณฑ์ที่หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยหาดใหญ่กำหนด
3. มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม (ระบุ) เป็นไปตามมติคณะกรรมการคุรุสภาในการประชุมครั้งที่ 12/2556 เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2556 ที่กำหนดผู้ที่สามารถเข้าศึกษาได้ ต้องเป็นผู้ที่มีหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ซึ่งคุรุสภาออกให้ก่อนวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2556 และมีรายชื่อในทะเบียนที่ต้นสังกัดแจ้งต่อคุรุสภาไว้แล้วเนื่องจากการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูต้องมีการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียนและการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ เป็นระยะเวลา 2 ภาคการศึกษามีหน่วยกิตรวมกันจำนวน 8 หน่วยกิตและมีชั่วโมงสอนในวิชาเอกไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 8 ชั่วโมง เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ รวมไม่น้อยกว่า 120 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาและมีเวลาเตรียมสอน ตรวจงาน และการปฎิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย ไม่น้อยกว่าภาคการศึกษาละ 120 ชั่วโมง ด้วยเหตุนี้ผู้ประสงค์เข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูจะต้องเป็นบุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพหลักทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ ในสถานศึกษาปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน