สาขาวิชานิติศาสตร์

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Laws Program


ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Laws Program


ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : นิติศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ (ไทย) : น.บ.
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Laws
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : LL.B.


อาชีพที่สามารถประกอบได้เมื่อสำเร็จการศึกษา

1. ทนายความ (ภายใต้เงื่อนไขเมื่อสภาทนายความรับรอง)
2. อัยการ
3. ผู้พิพากษา
4. ข้าราชการตำรวจ
5. นิติกรในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
6. ปลัดอำเภอ
7. พนักงานในหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8. เข้าศึกษาสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา (ภายใต้เงื่อนไขเมื่อเนติบัณฑิตยสภา รับบัณฑิตเป็นสมาชิก)


จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 141 หน่วยกิต


วัน – เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

วัน-เวลาราชการปกติ เรียนวันพุธถึงวันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
วัน-เวลานอกราชการ เรียนวันเสาร์ถึงวันอาทิตย์ เวลา 08.00-17.00 น.


คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า
2. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการและ ก.พ. ให้การรองรับ
3. มีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อร้ายแรง ไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรค โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคติดยาเสพติด และแพทย์มีความเห็นว่ามีสุขภาพเหมาะสมที่จะเข้าศึกษาได้
4. มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี และพร้อมที่จะปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัย
5. มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย


รอบการเรียน