สาขาวิชาการจัดการและพัฒนาธุรกิจ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและพัฒนาธุรกิจ
Master of Business Administration Program


ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและพัฒนาธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ : Master of Business Administration Program


ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ชื่อย่อ (ไทย) : บธ.ม.
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Master of Business Administation
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : M.B.A.


อาชีพที่สามารถประกอบได้เมื่อสำเร็จการศึกษา

1.ผู้ประกอบการธุรกิจ

2.ผู้บริหาร พนักงานในองค์กรธุรกิจเอกชนทั้งในและต่างประเทศ

3.ผู้บริหาร พนักงานในภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ/องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น


จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

แผน ก     39 หน่วยกิต

แผน ข     42 หน่วยกิต


วัน – เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

วัน-เวลานอกราชการ เรียนวันเสาร์ถึงวันอาทิตย์ เวลา 08.00-17.00 น.


คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาในประเทศ หรือต่างประเทศที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะจากทางหน่วยงานของทางราชการ
2. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.5 หรือเทียบเท่า หรือมีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี หลังจากสำเร็จการศึกษา
3. ไม่มีโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา โดยแพทย์ปริญญารับรอง
4. เกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย