ประกาศรับสมัคร ระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต

สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และองค์กร 1/2566

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 1/2566

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 1/2566

หลักสูตรการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 1/2566

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการและพัฒนาธุรกิจ

Message us

Education Template