สาขาวิชาการบัญชี

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
Bachelor of Accountancy Program


ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Accountancy Program


ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : บัญชีบัณฑิต
ชื่อย่อ (ไทย) : บช.บ.
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Accountancy
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Acc.


อาชีพที่สามารถประกอบได้เมื่อสำเร็จการศึกษา

1. ด้านการทำบัญชี
2. ด้านการสอบบัญชี
3. ด้านบัญชีบริหาร
4. ด้านการภาษีอากร
5. ด้านการวางระบบบัญชี
6. ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีทางการบัญชี
7. ด้านการตรวจสอบภายใน
8. ด้านการให้คำปรึกษาทางการเงินและบัญชี
9. ด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง


จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 140 หน่วยกิต


วัน – เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

วัน-เวลาราชการปกติ เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
วัน-เวลานอกราชการ เรียนวันเสาร์ถึงวันอาทิตย์ เวลา 08.00-17.00 น.


คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า
2. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการและ ก.พ. ให้การรองรับ
3. มีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อร้ายแรง ไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรค โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคติดยาเสพติด
และแพทย์มีความเห็นว่ามีสุขภาพเหมาะสมที่จะเข้าศึกษาได้ 4. มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี และพร้อมที่จะปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัย
5. มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย