สาขาวิชาการตลาด

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
Bachelor of Business Administration Program in Marketing


ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Marketing


ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
ชื่อย่อ (ไทย) : บธ.บ. (การตลาด)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Business Administration (Marketing)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.B.A. (Marketing)


วิชาเอก

– การตลาด
– การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่


อาชีพที่สามารถประกอบได้เมื่อสำเร็จการศึกษา

1. ประกอบธุรกิจส่วนตัว
2. งานขายและการบริหารงานขาย
3. งานวิจัยตลาด
4. งานจัดซื้อและการบริหารคลังสินค้า
5. งานจัดเหตุการณ์ทางการตลาด
6. งานด้านลูกค้าสัมพันธ์
7. การวางแผนการตลาดสำหรับองค์กรธุรกิจ
8. งานสื่อสารการตลาด
9. พนักงานฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์
10. บริหารงานทั่วไปในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน


จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 128 หน่วยกิต


วัน – เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

วัน-เวลาราชการปกติ เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
วัน-เวลานอกราชการ เรียนวันเสาร์ถึงวันอาทิตย์ เวลา 08.30-18.30 น.


คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า
2. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการและ ก.พ. ให้การรองรับ
3. มีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อร้ายแรง ไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรค โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคติดยาเสพติด และแพทย์มีความเห็นว่ามีสุขภาพเหมาะสมที่จะเข้าศึกษาได้
4. มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี และพร้อมที่จะปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัย
5. มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม คุณสมบัติอื่นที่มหาวิทยาลัยกำหนด