สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
Bachelor of Arts Program in Thai for Business Communication


ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Thai for Business Communication


ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ)
ชื่อย่อ (ไทย) : ศศ.บ. (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Arts Program (Thai for Business Communication)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.A. (Thai for Business Communication)


อาชีพที่สามารถประกอบได้เมื่อสำเร็จการศึกษา

1. กองบรรณาธิการ
2. ประชาสัมพันธ์
3. ผู้สื่อข่าว/นักข่าว
4. ผู้ประกาศ
5. นักจัดรายการวิทยุ
6. ธุรการ
7. เลขานุการ
8. ครู/อาจารย์ภาษาไทย
9. นักเขียนบทภาพยนตร์/บทละคร/บทโทรทัศน์
10. นักเขียนคอลัมน์
11. นักเขียนสารคดี
12. นักวิชาการ
13. มัคคุเทศก์
ฯลฯ


จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 126 หน่วยกิต


วัน – เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

วัน-เวลาราชการปกติ เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.


คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า
2. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการและ ก.พ. ให้การรองรับ
3. มีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อร้ายแรง ไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรค โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคติดยาเสพติด และแพทย์มีความเห็นว่ามีสุขภาพเหมาะสมที่จะเข้าศึกษาได้
4. มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี และพร้อมที่จะปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัย
5. มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

Message us

Education Template