สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตร 4 ปี)

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตร 4 ปี)
Bachelor of Education Program in Social Studies


ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Social Studies


ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : ศึกษาศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา)
ชื่อย่อ (ไทย) : ศษ.บ. (สังคมศึกษา)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Education (Social Studies)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Ed. (Social Studies)


อาชีพที่สามารถประกอบได้เมื่อสำเร็จการศึกษา

1. ครูระดับการศึกษาพื้นฐานหรือระดับอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
2. นักวิชาการด้านการศึกษา
3. รับราชการตำแหน่งอื่นๆ ตามที่ กพ.ประกาศรับ
4. ประกอบอาชีพอิสระ


จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 171 หน่วยกิต


วัน – เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

วัน-เวลาราชการปกติ เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.


คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีความถนัดทางวิชาชีพครู รวมทั้งมีบุคลิกภาพและจิตใจที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู
2. มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ และ/หรือให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
3. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อร้ายแรง ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และแพทย์มีความเห็นว่ามีสุขภาพเหมาะสมที่จะเข้าศึกษาได้
4. มีความประพฤติเรียบร้อยไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี และพร้อมที่จะปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัย
5. มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม คุณสมบัติอื่นที่มหาวิทยาลัยกำหนด

Message us

Education Template