หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ (หลักสูตรระยะสั้น)

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ (หลักสูตรระยะสั้น)


ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : ประกาศนียบัตร ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ภาษาอังกฤษ : Diploma in Elderly’s Care Giver Program

ชื่อประกาศนียบัตร

ชื่อเต็ม (ไทย) : ประกาศนียบัตร (ผู้ดูแลผู้สูงอายุ) ชื่อย่อ (ไทย) : ป. (ผู้ดูแลผู้สูงอายุ) ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Diploma (The Elderly’s Care Giver) ชื่อย่อ (อังกฤษ) : Dip. (The Elderly’s Care Giver)

อาชีพที่สามารถประกอบได้เมื่อสำเร็จการศึกษา

1) ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุในสถานรับดูแลผู้สูงอายุ โรงพยาบาล หรือเฉพาะรายที่บ้าน 2) ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือแพทย์ในการดูแลอุปกรณ์ทางการแพทย์หรือจัดทำข้อมูลผู้ป่วยเบื้องต้นในสถานประกอบการ 3) ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผู้ป่วยที่บ้านหรือในโรงพยาบาล หรือสถานบริบาลต่าง ๆ ที่ได้เปิดทำการอยู่ปัจจุบัน 4) ทำหน้าที่เป็นผู้สามารถดูแลผู้สูงอายุชาวต่างชาติทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ (กรณีมีทักษะทางภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่น) 5) ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผู้ป่วยนอกสถานที่

จำนวนเวลาเรียนรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 480 ชั่วโมง


วัน – เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

วัน-เวลาราชการปกติ เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. วัน-เวลานอกราชการ เรียน วันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 08.00-20.30 น.

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1) มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป 2) มีพื้นฐานความรู้ขั้นต่ำชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า 3) มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่มีอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพ 4) ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ที่กำหนดให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร