สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

Bachelor of Public Health Program


ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Public Health Program


ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน)
ชื่อย่อ (ไทย) : ส.บ. (สาธารณสุขชุมชน)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Public Health (Community Public Health)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.P.H. (Community Public Health)


อาชีพที่สามารถประกอบได้เมื่อสำเร็จการศึกษา

1.นักวิชาการสาธารณสุขในโรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ หน่วยบริการปฐมภูมิ และสถานบริการสาธารณสุขชุมชนในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

2.อาชีพอิสระด้านการส่งเสริมสุขภาพ การจัดการสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม

3.นักวิชาการ นักวิจัย ที่ปรึกษา ในหน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ และองค์กรอิสระของหน่วยงาน/องค์การ/ภาคเอกชน

4.ผู้ประกอบธุรกิจสุขภาพ ได้แก่ ธุรกิจการดูแลสุขภาพที่บ้าน ธุรกิจเสริมความงาม ธุรกิจดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เป็นต้น


ปรัชญาของหลักสูตร

มุ่งสร้างบุคลากรทางด้านสุขภาพให้มีความรู้ ความสามารถ ในงานสาธารณสุข คิดวิเคราะห์การนำความรู้ และทักษะทางสาธารณสุขไปใช้ในการให้บริการด้านส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค การรักษาพยาบาลเบื้องต้น การฟื้นฟูสภาพ และการประกอบอาชีพทางด้านธูรกิจด้านการให้บริการด้านสุขภาพ ได้แก่ ธุรกิจการดูแลสุขภาพที่บ้าน ธุรกิจเสริมความงาม ธุรกิจดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เป็นต้น โดยเน้นให้ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพของตนเอง ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีต่องานสาธารณสุขอันจะนำมาซึ่งสุขภาวะที่ดี


วัน – เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

วัน-เวลาราชการปกติ เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติดังนี้

เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังนี้

1.มีความเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพสาธารณสุข

2.มีความรู้ ความเข้าใจ ทางด้านสาธารณสุข การบริการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุม และการป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสภาพ สามารถให้บริการปฐมภูมิ แก่บุคคลแบบองค์รวมได้อย่างเหมาะสมกับบริบท และปัญหาสาธารณสุขของท้องถิ่น

3.สามารถกระตุ้นให้ประชาชนเกิดการส่งเสริมสุขภาพ และการดูแลตนเองเพื่อป้องกันโรคระดับปฐมภูมิ

4.สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข

5.เป็นผู้นำทางด้านสาธารณสุข และการดูแลสุขภาพที่ดี สามารถช่วยประสานการบริการปฐมภูมิกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดบริการสุขภาพ

Message us

Education Template