สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
Bachelor of Business Administration Program in Service Industries


ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Service Industries


ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : บริหารธุรกิจบัณฑิต (อุตสาหกรรมบริการ)
ชื่อย่อ (ไทย) : บธ.บ. (อุตสาหกรรมบริการ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Business Administration (Service Industries)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.B.A. (Service Industries)


อาชีพที่สามารถประกอบได้เมื่อสำเร็จการศึกษา

1. ผู้ช่วยมัคคุเทศก์ / มัคคุเทศก์
2. ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว
3. ผู้ให้บริการในห้องอาหาร
4. เจ้าหน้าที่บริษัทท่องเที่ยวต่าง ๆ
5. เจ้าหน้าที่สายการบิน
6. เจ้าหน้าที่บริหารสปา
7. เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและการขาย
8. เจ้าหน้าที่บริหารจัดประชุมสัมมนา
9. เจ้าหน้าที่ให้บริการส่วนหน้าโรงแรม
10. เจ้าหน้าที่งานราชการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว


จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 140 หน่วยกิต


วัน – เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

วัน-เวลาราชการปกติ เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.


คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า 2. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการและ ก.พ. ให้การรองรับ
3. มีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อร้ายแรง ไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรค โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคติดยาเสพติด และแพทย์มีความเห็นว่ามีสุขภาพเหมาะสมที่จะเข้าศึกษาได้
4. มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี และพร้อมที่จะปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัย
5. มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย