ทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่สนับสนุนทุนการศึกษาจำนวนมาก สำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี และ ความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน เช่น กิจกรรมกีฬา ดนตรี นาฎศิลป์ อีกทั้งอำนวยความสะดวกแก่ นักศึกษาที่ต้องการขอรับทุน กรอ. และ กยศ. อีกด้วย

Message us

Education Template