หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และองค์การ Master of Management Program in Human and Organization Development Innovation

ข้อมูลหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และองค์การ คณะรัฐศาสตร์

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และองค์การ
ภาษาอังกฤษ :
Master of Management Program in Human and Organization Development Innovation

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) : การจัดการมหาบัณฑิต  (นวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และองค์การ)
ชื่อย่อ (ไทย) : กจ.ม. (นวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และองค์การ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :
Master of Management (Human and Organization Development Innovation)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)
: M.M. (Human and Organization Development Innovation)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1.นักบริหารจัดการ นักบริหารการปกครอง
2.นักพัฒนาชุมชน และสังคม
3.นักวิชาการ นักวิจัย
4.นักนวัตกร
5.ผู้ประกอบการธุรกิจ
6.ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และพนักงานในองค์กรธุรกิจเอกชนทั้งในและต่างประเทศ

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก(
2) 39 หน่วยกิต
แผน ข
39 หน่วยกิต

วัน เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
วันเสาร์ถึงวันอาทิตย์ เวลา
08.30-16.30 น.

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
2.ผ่านระบบการคัดเลือกที่มหาวิทยาลัยกำหนด
3.มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อร้ายแรง
4.มีความประพฤติเรียบร้อยไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี และพร้อมที่จะปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัย
5.คุณสมบัติอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

Facebook : หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
https://www.facebook.com/HU.MasterofManagementProgram