สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตร 4 ปี)

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตร 4 ปี)
Bachelor of Education Program in General Science


ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in General Science

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย   :    ศึกษาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

ชื่อย่อภาษาไทย  :     ศษ.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ   :   Bachelor of Education (General Science)

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ   :   B.Ed. (General Science)

อาชีพที่สามารถประกอบได้เมื่อสำเร็จการศึกษา

 1. ครูสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทั้งของรัฐและเอกชน
 2. นักวิชาการศึกษาทั้งในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 3. นักวิจัยหรือผู้ช่วยนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์
 4. บุคลากรทางการศึกษา
 5. นักพัฒนาชุมชนทางการศึกษา
 6. ผู้จัดการอบรมและสัมมนาในองค์กรสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา
 7. อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 135 หน่วยกิต


วัน – เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

วัน-เวลาราชการปกติ เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.


คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 1. สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ หรือเทียบเท่า และสอบผ่านข้อสอบคุณลักษณะความเป็นครู
 2. มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ และ/หรือให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
 3. มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อร้ายแรง
 4. มีความประพฤติเรียบร้อยไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี และพร้อมที่จะปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัย
 5. คุณสมบัติอื่นที่มหาวิทยาลัยกำหนด

จุดเด่นของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป               

 1. การบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการข้ามศาสตร์ อาทิ การบูรณาการการสอน (Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK)
 2. มุ่งเน้นบูรณาการ STEM ประกอบด้วยศาสตร์ด้าน Data Science, AI, Coding, การออกแบบเทคโนโลยี และวิทยาการคำนวณ ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้พัฒนาทักษะของตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้และนำไปใช้ได้หลากหลาย นอกจากนี้ตอบสนองความต้องการของหลักสูตรการเรียนการสอนระดับขั้นพื้นฐาน
Message us

Education Template