สาขาวิชาผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมและการออกแบบ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมและการออกแบบ
(Bachelor of Business Administration Program in Innovative and Design Entrepreneur)


ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมและการออกแบบ
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Innovative and Design Entrepreneur


ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมและการออกแบบ
ชื่อย่อ (ไทย) : บธ.บ. (ผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมและการออกแบบ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Business Administration ( Innovative and Design Entrepreneur)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.B.A. ( Innovative and Design Entrepreneur)


อาชีพที่สามารถประกอบได้เมื่อสำเร็จการศึกษา

1. ผู้ประกอบการธุรกิจ / เจ้าของธุรกิจ
2. สตาร์ทอัพ
3. นักธุรกิจบนแพลตฟอร์ม หรือธุรกิจออนไลน์
4. นักพัฒนาธุรกิจ
5. นักออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์
6. นักออกแบบนวัตกรรมดิจิทัล และซอฟแวร์
7. ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 126 หน่วยกิต


วัน – เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

วัน-เวลาราชการปกติ เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.


คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า
2. มีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อร้ายแรง ไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรค โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคติดยาเสพติด และแพทย์มีความเห็นว่ามีสุขภาพเหมาะสมที่จะเข้าศึกษาได้
3. มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี และพร้อมที่จะปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัย
4. มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย