อัตราค่าลงทะเบียน หลักสูตรระยะสั้น

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ  (หลักสูตรระยะสั้น) หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2561
ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร  จำนวน 25,000 บาท
หลักสูตร 6 เดือน (สามารถแบ่งชำระได้ 3 ครั้ง)
วันที่ชำระ จำนวนเงิน
ชำระแรกเข้า 8,000 บาท
สิ้นเดือนที่ 1 8,000 บาท
สิ้นเดือนที่ 4 9,000 บาท
Message us

Education Template