สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
Bachelor of Business Administration Program in Business Information System


ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Business Information System


ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : บริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ) ชื่อย่อ (ไทย) : บธ.บ. (ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Business Administration (Business Information System)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.B.A. (Business Information System)


อาชีพที่สามารถประกอบได้เมื่อสำเร็จการศึกษา

1. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
2. ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล
3. นักออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
4. นักพัฒนางานกราฟิกหรือมัลติมีเดียทางด้านธุรกิจ
5. เจ้าหน้าที่ออกแบบและบริหารจัดการระบบสารสนเทศในองค์กร
6. เจ้าหน้าที่สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร
7. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
8. เจ้าหน้าที่ด้านงานคอมพิวเตอร์ หรือเจ้าหน้าที่ด้านการจัดการข้อมูล ทั้งภาครัฐและเอกชน
9. ผู้ประกอบการ


จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 131 หน่วยกิต


วัน – เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

วัน-เวลาราชการปกติ เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
วัน-เวลานอกราชการ เรียนวันเสาร์ถึงวันอาทิตย์ เวลา 08.00-18.30 น.


คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า
2. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากสถาบันที่กระทรวงศึกษาธิการและ ก.พ. ให้การรองรับ
3. มีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นผู้ที่มีโรคติดต่อร้ายแรง ไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรค โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคติดยาเสพติด และแพทย์มีความเห็นว่ามีสุขภาพเหมาะสมที่จะเข้าศึกษาได้
4. มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี และพร้อมที่จะปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัย
5. มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย