เพิ่มพูนความรู้เฉพาะทางตามมาตรฐานวิชาชีพ

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่มีหลักสูตรที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพ อาทิ ใบประกอบวิชาชีพครู บัตรประจำตัวมัคคุเทศก์ ใบรับรองมาตรฐานทางคอมพิวเตอร์

Message us

Education Template