ฝึกประสบการณ์จริง และสหกิจศึกษาทุกหลักสูตร

นักศึกษาทุกหลักสูตรจะมีโอกาสพัฒนาตนเองทางด้านวิชาชีพจากการฝึกสหกิจศึกษาเพื่อเตรียม ความพร้อมเข้าสู่การทำงานอย่างมืออาชีพ