การดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด

มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกัับการดูแลนักศึกษาเสมือนเป็นสมาชิกในครอบครัว โดยมีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเอาใจใส่ดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด