สร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่และสนับสนุน Startup

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มีศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สนับสนุนการอบรมและสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ โดยมีชมรม Hatyai Tech Startup รองรับสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล Thailand 4.0