HU R-U-N Skill
 • โลกที่มีการ ‘อัพเดท’ ตลอดเวลา เพื่อก้าวเข้าสู่ยุคของการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) ใคร ๆ ก็เรียนได้...
ADMISSION
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่เปิดรับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป (รับสมัครนักศึกษาทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

สมัครเรียนออนไลน์
ขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์


มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มอบทุนการศึกษา
HATYAI UNIVERSITY 10 เหตุผลที่ควรเลือก ม.หาดใหญ่
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่สนับสนุนการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล โดยจัดระบบการเรียนการสอนแบบ iLearning และสื่อการเรียนรู้ในแบบดิจิทัล
วิดีโอผลงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ Freehug By Communication Arts HU
ข้อมูลเพิ่มเติม การสมัครเรียน
 • การมาสมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าใด

  การสมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ หากผู้สมัครมีใบสมัครโดยสามารถซื้อได้จาก 3 ช่องทาง คือ ฝ่ายรับสมัครมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ชุดละ 200 บาท นอกจากนี้ใบสมัครที่ได้รับจากกการแนะแนว สามารถนำมาสมัครได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม สำหรับผู้ที่สมัคร ผ่านทาง Online นั้น ต้องชำระค่าสมัครคนละ200 บาท

 • หากสนใจเรื่องการขอทุนการศึกษา หรือทุนทำงานแลกเปลี่ยนสามารถติดต่อหน่วยงานใด

  ทางมหาวิทยาลัยมีทุนการศึกษาให้หลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นทุนเรียนดีกิจกรรมเด่น ทุนนักกีฬาช้างเผือก ทุนทำงานแลกเปลี่ยน ซึ่งทางผู้สนใจสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์ติดต่อ โทร. 074-200382

 • มหาวิทยาลัยมีหอพักให้ภายในมหาวิทยาลัยหรือไม่

  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่มีบริการหอพักบริเวณภายในมหาวิทยาลัยเป็นหอพักหญิง ซึ่งเป็นอาคาร 4 ชั้น จำนวน 80 ห้อง มีถนนโดยล้อมอาคาร กว้าง 8 เมตร และพื้นที จอดรถจักรยานยนต์ 200 คัน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
  นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมีบริการจัดหาหอพักบริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัย หอพักดังกล่าวเป็นหอพักของเอกชนซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะมีการตรวจสอบ และดูแลสภาพแวดล้อมรวมถึงความปลอดภัยเป็นระยะ ซึ่งผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานหอพักและสวัสดิการ สำนักพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เบอร์ติดต่อ 074-200300 ต่อ 509

 • หากไม่สามารถมายืนยันสิทธิ์และรายงานตัวด้วยตัวเอง ผู้ผ่านการคัดเลือกควรดำเนินการอย่างไร

  ผู้ผ่านการคัดเลือก สามารถยืนยันสิทธิ์การเป็นนักศึกษาใหม่โดยการชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ เท่ากับค่าบำรุงการศึกษาของสาขาวิชาที่ลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง ณ เคาน์เตอร์ของฝ่ายการเงิน หรือ โอนเงินเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ บัญชีเลขที่ 158-0-01268-4 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด ( มหาชน ) สาขาเพชรเกษม หาดใหญ่ และส่ง FAX ใบ Pay In พร้อมเขียนชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ที่ชัดเจน ส่งมายังโทรสารมายังฝ่ายการเงิน 074-200345 ซึ่งค่ายืนยันสิทธิ์ดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งของค่าลงทะเบียน ซึ่งนักศึกษากองทุน เงินกู้จะได้รับค่ายืนยันสิทธิ์คืนภายหลังกองทุนเงินกู้อนุมัติ สำหรับการลงทะเบียนนั้นผู้ผ่านการคัดเลือกต้องมา ดำเนินการด้วยตนเองที่เคาน์เตอร์ฝ่ายทะเบียน เนื่องจากมีรายละเอียดสำหรับนักศึกษาใหม่ที่ทางมหาวิทยาลัย ต้องชี้แจง

 • หลังจากการรับทราบผลการคัดเลือกแล้ว จำเป็นหรือไม่ต้องมายืนยันสิทธิ์และรายงานตัวในวันเวลาที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่กำหนด

  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่จะประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาภายใน1 สัปดาห์ หลังจากการสัมภาษณ์และ พิจารณาผลการเรียน ผ่านทาง website www.hu.ac.th หรือโทรสอบถามได้ที่ 074-200300-3 และขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกทุกท่านยืนยันสิทธิ์ และรายงานเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ในวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด เนื่องจากในบางสาขาวิชามีผู้สนใจสมัครเรียนเป็นจำนวนมากมหาวิทยาลัยจึงขอสงวนสิทธิ์การรับนักศึกษาให้กับ ผู้ที่ทำการยืนยันสิทธิ์และรายงานตัวก่อน

 • วิธีการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เป็นอย่างไร

  ทางมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จะคัดเลือกนักศึกษาใหม่จากการพิจารณาผลการเรียนและการสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมในคณะที่ผู้สมัครเลือกไว้

 • เมื่อสมัครทาง Online แล้ว จะทราบได้อย่างไรว่าทางมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ได้รับใบสมัคร

  เมื่อทางสำนักสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ได้รับข้อมูลการรับสมัครทาง Online จะทำการโทรนัดหมายเพื่อนัดวันสัมภาษณ์ ไม่เกิน 3 วัน นับจากวันที่สมัคร หากผู้สมัครท่านใดไม่ได้รับการติดต่อภายใน ระยะเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อมายังส่วนงานรับสมัครและข้อมูลเพื่อติดตามผลการสมัครได้ที่ สำนักสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 074-200300-0

 • ทัศนะศิษย์เก่า
  • Studying in the Communication Arts program requires diligence, honesty, adherence to the codes of conduct, and patience to lead to success. “การเรียนในสายนิเทศศาสตร์ ต้องมีความขยัน ซื่อสัตย์และมีจรรยาบรรณ หนักเอาเบาสู้ คือทางเดินสู่ความสําเร็จ” คุณธนภัทร ศรีกระจ่าง ศิษย์เก่าคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์…
   คุณธนภัทร ศรีกระจ่าง
  • Faculty of Law, Hatyai University, is a faculty of knowledge, experience, warmth, and trust creation. "คณะนิติศาสตร์ ม.หาดใหญ่ เป็นคณะที่สร้างองค์ความรู้ สร้างประสบการณ์ สร้างความอบอุ่นและความมั่นใจให้แก่ผู้เรียน" พ.ต.ต.วีระศักดิ์ เพอแสละ ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตํารวจภูธรหาดใหญ่
   พ.ต.ต.วีระศักดิ์ เพอแสละ
  • Hatyai University is more than a school, it is where working network takes place to meet the needs of new generation. “ม.หาดใหญ่ เป็นมากกว่าสถานที่ให้ความรู้ เพราะที่นี่สร้างเครือข่ายการทํางาน ที่ตอบโจทย์คนยุคใหม่” ร้อยตํารวจเอกวีรพงษ์ อติวัฒนานนท์ ศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง รองสารวัตรป้องกันปราบปราม…
   ร้อยตํารวจเอกวีรพงษ์ อติวัฒนานนท์
  • Hatyai University produces entrepreneurs, and creates learning experience by doing. “ม.หาดใหญ่ สร้างผู้ประกอบการ สนับสนุนการทําธุรกิจ สร้างประสบการณ์การเรียนและลงมือปฏิบัติจริง ” คุณพงศ์สวัสดิ์ ยอดสุรางค์ ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) เจ้าของผลิตภัณฑ์ หนังปลากะพงขาวทอดกรอบ บริษัทเกาะยอ ที.เอ็ม.พี โปรดักส์ จํากัด
   คุณพงศ์สวัสดิ์ ยอดสุรางค์
  • Hatyai University, widely known for academically achievement, constantly improves the quality of education in order to meet international standards. “มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ แกร่งเกรียงไกรในวิชา มุ่งมั่นพัฒนา คุณภาพการศึกษาสู่สากล” ดร.กิตติพร เนาว์สุวรรณ ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิทยาจารย์ชํานาญการพิเศษ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี…
   ดร.กิตติพร เนาว์สุวรรณ